Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.rotr

ÎNCHIDERE FIRMĂ / DIZOLVARE-LICHIDARE-RADIERE

SUSPENDARE-FIRME Firmă cu asociat unic fără datorii în Timișoara – doar 700 lei

Cele mai cautate cuvinte cheie Infiintare firma Timisoara!

Închiderea firmei se face în 3 pași:

0. SUSPENDARE-FIRME
1.Dizolvarea “firmei”;
2.Lichidarea patrimoniului “firmei”;
3.Radierea “firmei” din evidentele Registrului Comerțului.

Art 227 din Legea 31/90, republicată  prevede că societățile comerciale se dizolvă prin: trecerea timpului stabilit pentru durata societății;

  • imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății / realizarea obiectului de activitate al acesteia;
  • hotărârea adunării generale;
  • declararea nulității societății;
  • hotărârea Tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice ce impiedică funcționarea  normală a societății;
  • insolvența societății;
  • în alte situații prevăzute de lege sau actul constitutiv al societății.

În consecință, etapa 1 – dizolvarea “firmei”-  poate interveni ca o consecință a unei situații de drept, de fapt, respectiv a voinței voluntare a asociaților (dizolvare voluntară), a unor persoane, instituții, precum și ca o consecință a unor factori sau împrejurări externe.

SUSPENDARE-FIRME

Dizolvarea “firmei” are ca efect lichidarea patrimoniului societății comerciale (etapa 2). După repartizarea activului net între asociați procedura lichidării este încheiată.

În caz de SUSPENDARE-FIRME voluntară a societății comerciale cu asociat unic, patrimoniul societății se transmite, după achitarea tuturor datoriilor societății, către asociatul unic, fără lichidare. Societatea își încetează existența de la data expirării termenului de introducere a opoziției (în caz că nu s-a făcut opoziție) sau de la data la care hotărârea de respingere a opoziției a rămas irevocabilă.

Aditional: SUSPENDARE-FIRME

În caz de SUSPENDARE-FIRME voluntară a societății comerciale cu 2 sau mai mulți asociați care nu au ajuns la un acord cu privire la repartizarea patrimoniului societății, este necesară parcurgerea unei etape suplimentare – procedura lichidării – ce presupune intervenția unui  lichidator.

După ce a fost efectuată lichidarea, se solicită radierea (etapa 3) înmatriculării din Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la data ultimului act de lichidare. Odată cu obținerea certificatului de radiere, “firma” își încetează existența.

ACTE NECESARE SUSPENDARE-FIRME

1. CI/BI/Pașaport asociați;
2. Actul constitutiv actualizat al societății;
3. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că societatea și-a indeplinit obligațiile fiscale;
4. Bilanț de lichidare;
5. Certificat de înregistrare;
6. Alte acte necesare.

SUSPENDARE-FIRME

Suspendare firma Timisoara

SUSPENDARE-FIRME

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA SRL e acea societate cu unul sau mai mulți asociați (maxim 50 de asociați)  ale carei obligațiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații sunt obligați numai în limita capitalului social subscris. Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei.

ETAPE INFIINTARE FIRMA TIMISOARA în vederea constituirii și înmatriculării la Registrul Comerțului a societății cu răspundere limitată (SRL)

1.Alegerea, verificarea disponibilității  și rezervarea denumirii
2.Stabilirea obiectului de activitate
3.Stabilirea sediului social
4.Întocmirea actelor
5.Capitalul social și taxele de înmatriculare
6.Formalități Registrul Comerțului/Înmatriculare.

ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

Pentru infiintare firma Timisoara – societate comercială cu răspundere limitată (S.R.L.) trebuie sa ne puneți la dispoziție  următoarele documente:

1.Copie C.I. / Pașaport asociați și administratori;
2.Cazier fiscal al fiecărui asociat și administrator, sau, în funcție de caz, declarația autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetățean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnatură să fie legalizată de un notar public;

3.Copie act de proprietate al sediului social în care va funcționa societatea;
4.Act care atestă dreptul de folosință al societății în spațiul destinat deschiderii sediului social;
Notă : în cazul în care nu dispuneți de un spațiu pentru stabilirea sediului social, societatea noastră va pune la dispoziție sediul social!!
5.Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

6.Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
7.Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis  de administrația financiară competentă rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social.

8.Acord vecini/Acord asociație de proprietari;
9.Specimene de semnătură ale reprezentanţilor societăţii;
10.Dovada depunerii capitalului social la bancă – minim 200 Lei.


Contactează un membru al echipei noastre chiar acum


Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro