Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.rotr

ÎNFIINȚARE ÎNTREPRINDERI FAMILIALE

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA ONORARIU  450 lei 


(Nota: onorariul este pentru întreprindere familială(IF) cu doi membri.Pentru întreprinderea familiala cu mai mult de 2 membri , onorariul se suplimenteaza cu 100 lei pentru fiecare membru.)
Onorariul  include :
– constituire întreprindere familială;
– depunere dosar la Registrul Comerțului;
– ridicare dosar de la Registrul Comerțului.

Întreprinderea familială(IF) este constituită din 2 sau mai mulți membri ai unei familii care au obligația de a se înregistra și de a autoriza funcționarea înainte de începerea activitatii economice.
Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, aceștia pot cumula și calitatea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care și-au organizat întreprinderea familială.


INFIINTARE FIRMA TIMISOARA nu poate angaja terțe persoane cu contract de muncă.
Membrii unei întreprinderi familiale sunt asigurați în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și au dreptul de a fi asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănatate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege.
În scopul exercitării activității pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială, prin reprezentantul sau, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzatori persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni.

Caracteristici ale Întreprinderii Familiale:
– întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiție de validitate;
– prin acordul de constituire trebuie desemnat din rândul membrilor întreprinderii familiale, o persoană care va reprezenta interesele acesteia;
– reprezentândul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnatură privată;
– prin acordul de constituire a întreprinderii familiale, membrii acesteia pot stimula constituirea unui patrimoniu de afectațiune.


Membrii întreprinderii familiale sunt comercianți persoane fizice de la data înregistrării acesteia în Registrul Comerțului și răspund solidar și indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare.
Actele de dispoziție asupra bunurilor afectate activității întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majorității simple a membrilor întreprinderii, cu condiția ca această majoritate să includă și acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

ACTE NECESARE

Pentru înființare întreprindere familială(IF) trebuie să ne puneți la dispoziție  următoarele documente:

1.Copie C.I./B.I./Pașaport pentru membrii întreprinderii familiale;
2.Actul de proprietate al imobilului unde iși  va avea sediul întreprinderea familială;
3.Contract de comodat, contract de închiriere, declarație de luare în spațiu sau orice  alt act  juridic care conferă dreptul de folosință asupra spațiului în care se va stabili sediul IF;
4.Acordul asociației de proprietari și al vecinilor ;
5.Documente care să ateste pregatirea profesională sau, după caz, experiența profesională ;
6.Specimen de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale.


IMPORTANT INFIINTARE FIRMA TIMISOARA!

Onorariul nu include și taxele pentru Registrul Comerțului.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.


Onorariul nu include și taxele pentru Registrul Comerțului.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA SRL e acea societate cu unul sau mai mulți asociați (maxim 50 de asociați) ale carei obligațiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații sunt obligați numai în limita capitalului social subscris. Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei.

ETAPELE în vederea infiintare firma Timisoara la Registrul Comerțului a societății cu răspundere limitată, le vedeti pe pagina de infiintare firma Timisoara – apasati aici!


Contactează un membru al echipei noastre chiar acum


Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro