Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.rotr

ÎNFIINȚARE FIRMA TIMISOARA

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA.

SRL   – SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ.
SA     – SOCIETATE PE ACȚIUNI.
SCA   – SOCIETATE ÎN COMANDITĂ PE ACȚIUNI.
SNC   – SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV.
SCS   – SOCIETATE ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ.
II      – ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.
IF     – ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ.
PFA   – PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.
– ASOCIAȚII / FUNDAȚII.

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA.

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

Firma SRL e acea societate. Cu unul sau mai mulți asociați (maxim 50 de asociați).  Ale carei obligațiuni sunt garantate cu patrimoniul social. Iar asociații sunt obligați numai în limita capitalului social subscris. Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei.

DETALII PE PAGINA DE INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

ETAPE INFIINTARE FIRMA TIMISOARA în vederea constituirii și înmatriculării la Registrul Comerțului a societății cu răspundere limitată (SRL)

1.Alegerea, verificarea disponibilității  și rezervarea denumirii
2.Stabilirea obiectului de activitate
3.Stabilirea sediului social
4.Întocmirea actelor
5.Capitalul social și taxele de înmatriculare
6.Formalități Registrul Comerțului/Înmatriculare.

ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

Pentru infiintare firma Timisoara – societate comercială cu răspundere limitată (S.R.L.) trebuie sa ne puneți la dispoziție  următoarele documente:

1.Copie C.I. / Pașaport asociați și administratori;
2.Cazier fiscal al fiecărui asociat și administrator, sau, în funcție de caz, declarația autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetățean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnatură să fie legalizată de un notar public;

3.Copie act de proprietate al sediului social în care va funcționa societatea;
4.Act care atestă dreptul de folosință al societății în spațiul. Destinat deschiderii sediului social;
Notă : în cazul în care nu dispuneți de un spațiu pentru stabilirea sediului social, societatea noastră va pune la dispoziție sediul social!!
5.Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului. Cu destinaţie de sediu social înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

6.Certificatul emis de administraţia financiară competentă. Care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat. Un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
7.Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social. În cazul în care, din certificatul emis  de administrația financiară competentă rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară. Alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social.

8.Acord vecini/Acord asociație de proprietari.
9.Specimene de semnătură ale reprezentanţilor societăţii.
10.Dovada depunerii capitalului social la bancă – minim 200 Lei.

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA –

ONORARIU  450 lei                                                                             

Onorariul  include :
– toate actele de constituire a SRL;
– depunere dosar la Registrul Comerțului;
– ridicare dosar de la Registrul Comerțului.

IMPORTANT !

Onorariul nu include capitalul social al societății și taxele. (taxe de Registru și de publicare în Monitorul Oficial, rezervare denumire firmă, cazier fiscal, specimen de semnătură, extrase de carte funciară, etc.).

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.

PENTRU INFIINTARE FIRMA TIMISOARA – SOCIETATE PE ACTIUNI

Pot fi acționari la o societate pe acțiuni:
– persoane fizice, cetățeni români sau străini.
– persoane juridice române sau străine.
Societatea comercială pe acțiuni se poate constitui prin:.
-aporturile a cel puțin doi acționari pentru desfășurarea unei activități comerciale, în vederea împărțirii profitului și care răspund pentru obligațiile sociale în limita aportului lor.
-subscripție publică care presupune o ofertă de subscriere adresată oricarei persoane care dispune de bani și dorește să îi învestească prin cumpărarea de acțiuni.

Numărul acționarilor în societatea pe acțiuni nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care societatea are mai puțin de 2 acționari pe o perioada mai lunga de 9 luni. Orice persoană interesată poate solicita instanței dizolvarea societății. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătorești de dizolvare. Numarul minim de acționari prevăzut de prezența lege este reconstituit.


Contactează un membru al echipei noastre chiar acum


Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro