Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.rotr

ÎNFIINȚARE S.A.

Infiintare firma Timisoara ONORARIU  (pentru onorariu contactați unul din consultanții noștri)

Onorariul  Infiintare firma Timisoara include :
– constituire societate pe acțiuni;
– depunere dosar la Registrul Comerțului;
– ridicare dosar de la Registrul Comerțului.

Societatea comercială pe acțiuni (SA) – este forma de societate comercială al cărei capital social este împărțit în acțiuni, iar obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii răspunzând numai în limita capitalului subscris.


Pot fi acționari la o societate pe acțiuni:
– persoane fizice, cetățeni români sau străini;
– persoane juridice române sau străine.
Societatea comercială pe acțiuni se poate constitui prin:
-aporturile a cel puțin doi acționari pentru desfășurarea unei activități comerciale, în vederea împărțirii profitului și care răspund pentru obligațiile sociale în limita aportului lor;
-subscripție publică care presupune o ofertă de subscriere adresată oricarei persoane care dispune de bani și dorește să îi învestească prin cumpărarea de acțiuni.


Numărul acționarilor în societatea pe acțiuni nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care societatea are mai puțin de 2 acționari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoană interesată poate solicita instanței dizolvarea societății. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătorești de dizolvare, numarul minim de acționari prevăzut de prezența lege este reconstituit.


Capitalul social al societății pe acțiuni sau al societății în comandită pe acțiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei, iar valoarea nominală a unei acțiuni  nu va putea fi mai mica de 0.1 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o data la 2 ani, valoarea minima a capitalului social, ținând seama de rata de schimb, astfel încat acest cuantum să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.
Societatea pe acțiuni se constituie prin contract de societate și statut.


Dosarul infiintare firma Timisoara, ce urmează a fi depus la Registrul Comerțului pentru înregistrarea societății comerciale pe acțiuni va cuprinde următoarele documente:
-cererea de înregistrare;
-dovada verificării disponibilității și a rezervării firmei;
-actul constitutiv;
-dovada privind sediul social/secundar;
-dovada capitalului social;
-actele privind proprietatea pentru aporturile în natura subscrise și vărsate la constituire;
-declarațiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități;
-dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
-specimenele de semnătură ale reprezentanților societății.

ACTE NECESARE – INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

Pentru înființare firmă – societate pe acțiuni (SA) trebuie să ne puneți la dispoziție  următoarele documente:


1.Copie C.I. / B.I./Pașaport acționari;
2.Copie act de proprietate al sediului social în care va funcționa societatea ;
3.Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;
4.Cerificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;


5.Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis  de administrația financiară competentă rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social.
6.Actul care atestă dreptul de folosință al societății în spațiul destinat deschiderii sediului social;
7.Acordul vecinilor / Acordul asociației de proprietari;
8.Specimenele  de semnatură ale reprezentanților societății pe acțiuni.
Nota : în cazul în care nu dispuneți de un spațiu pentru stabilirea sediului social, societatea noastră va pune la dispoziție sediul social!!

IMPORTANT INFIINTARE FIRMA TIMISOARA!

Onorariul infiintare firma Timisoara nu include capitalul social al societății și taxele pentru Registrul Comerțului.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA


Contactează un membru al echipei noastre chiar acum


Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro