Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.rotr

ÎNFIINȚARE ASOCIAȚII / FUNDAȚII

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA, DETALII AICI.

ONORARIU  de la 950 lei putând să difere în funcție de complexitatea fiecărui caz în parte. Pentru a beneficia de o ofertă completă adaptată situației dumneavoastră vă rugăm să ne contactați.

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA Onorariul include:
– constituire Asociație/Fundație;
– depunere dosar la Judecătoria în a carei circumscripție teritorială își are sediul Asociația/Fundația;
– reprezentare și ridicare dosar de la Judecătoria în a carei circumscripție teritorială își are sediul Asociația/Fundația.

ASOCIAȚIA se costituie din trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în înteres general, comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.
Patrimonial inițial al asociației este în valoare de cel puțin un salariu minim brut pe economie și se compune din aportul în bani sau în natura al asociaților.

Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecatoriei în a carei circumscripție teritorială își are sediul.
Asociația acționează în urma hotărârilor luate de Adunarea Generală a Asociaților.
Asociația, care are prin definiție un caracter nelucrativ, nu plătește impozite asupra veniturilor obținute în funcționare. Utilizarea acestora este însă condiționată de realizarea obiectivului propus.
Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației.


FUNDAȚIA este constituită de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.

Activul patrimonial inițial al fundației trebuie sa includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală sa fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundației cu excepția cazului fundațiilor al căror scop exclusiv este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, caz în care patrimoniul initial poate avea o valoare totală de cel puțin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Fundația dobândește personalitate juridica prin inscrierea sa în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripție teritorială își are sediul.
Fundațiile nu se pot constitui niciodată în interesul, fie el și nepatrimonial al fondatorilor lor, deoarece scopul acestora nu poate fi decât unul altruist și de interes general.

ETAPELE INFIINTARE FIRMA TIMISOARA în vederea constituirii și înscrierii Asociației și Fundației în Registrul asociațiilor și fundațiilor sunt:
-obținerea de la Minsiterul Justitiei a devezii privind disponibilitatea și a rezervării denumirii;
-conceperea, redactarea și atestarea actului constitutiv;
-conceperea, redactarea și atestarea statutului;
-conceperea și redactarea contractului de comodat/contractului de închiriere;
-achitarea taxelor judiciare de timbru;
-constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea și ridicarea actelor de la judecătorie;

ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

Pentru Infiintare firma Timisoara si mai ecxat Asociație/Fundație trebuie să ne puneți la dispoziție următoarele documente:

1.Copie C.I./B.I./Pașaport membrii fondatori ai asociației/fundației;
2.Contract spațiu pentru sediul asociației/fundației (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, etc);
3.Extras carte funciară pt. sediul social;
4.Acordul asociației de proprietari și al vecinilor (numai daca este cazul);
5.Dovada depunerii patrimoniului initial al asociației (eliberata de bancă);
6.Caziere fiscale ale membrilor fondatori;
7.Procesul verbal al adunării constitutive al asociației/fundației și numirea membrilor Consiliului Director al asociației/fundației;
8.Dovada că cenzorul este expert contabil: (copie legitimație/autorizație + copie CI / BI).

IMPORTANT INFIINTARE FIRMA TIMISOARA!

Onorariul nu include și taxele pentru înființare asociație/fundație.

Onorariul nu include patrimoniul initial al asociației/fundației.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA


Contactează un membru al echipei noastre chiar acum


Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro