Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro

OUG 6/2011 pentru stimularea inființării și dezvoltării microintreprinderilor de catre întreprinzătorii tineri

Stimularea infiintare firma – Începând cu data de 2 februarie 2011, tinerii cu vârstă de cel mult 35 de ani care vor sa inceapa o afacere vor beneficia de un credit nerambursabil de pana la 10.000 de euro, potrivit ordonanței  de urgență nr.6/2011.


CONDIȚII:

Întreprinzătorul tânăr
 beneficiar al Programului reglementat prin această ordonanță de urgență, denumit “întreprinzător debutant”, este persoana fizică majora, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1are capacitate juridică deplină de exercițiu, are vârsta de pâna la 35 de ani, împliniți cel mai târziu în ziua înregistrarii cererii de înmatriculare a societății cu răspundere limitată în Registrul Comerțului;

2
. anterior datei înmatriculării societății în Registrul Comerțului nu a mai detinut și nu deține calitatea de acționar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spațiul economic european;

3
înființează pentru prima data o societate comercială cu raspundere limitata în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale și ale prezentei ordonanțe de urgență;

4. 
declară pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, că îndeplinește condițiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comerțului odata cu cererea de înmatriculare a societății.

Stimularea infiintare firma – Microîntreprinderea înființată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) este societate cu răspundere limitată care funcționează pe durata nedeterminată, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanțe de urgență;

b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea inființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanțe de urgența;

c) este inființată de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati. Condițiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociați;

d) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulți administratori dintre asociați;

e) are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităților din economia națională în vigoare (CAEN Rev. 2). În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societății urmatoarele: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, precum și activitățile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

Microintreprinderea aparținând întreprinzătorului debutant are și următoarele obligații specifice:

a) să notifice în scris cu privire la inființare oficiul teritorial pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperație (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. în a carui rază de competență își are sediul social, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidență;

b) să angajeze cu contract de munca pe durata nedeterminata și să mențină în activitate cel puțin 2 salariați de la momentul obtinerii facilitatilor până la pierderea calității de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant;

c) să reinvesteasca anual cel puțin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent;

d) să depuna la A.I.P.P.I.M.M. situațiile financiare semestriale și anuale, cu dovada înregistrării acestora la autoritățile competente, precum și un raport semestrial de progres.

Stimularea infiintare firma – CARE SUNT FACILITĂȚILE ACORDATE PRIN OUG 6/2011

a) acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocații financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri,
 pentru care face dovada surselor de cofinanțare. Alocațiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri;

b) garanții acordate 
de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M. până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;

c) scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariați
, angajați pe perioada nedeterminata. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea și calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează caștigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul platește contribuția individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depășesc cuantumul caștigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;

d) scutirea de la plată taxelor pentru operațiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerțului
 pentru inregistrarea microintreprinderii;

e) consiliere
, instruire și sprijin din partea Agenției pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijloci în a cărui rază de competență își are sediul social.

STIMULAREA INFIINTARE FIRMA

STIMULAREA INFIINTARE FIRMA


Contacteaza un membru al echipe noastre chiar acum


Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro