Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro

SEDIUL SOCIAL-NOILE MODIFICĂRI LA LEGEA 31/1990

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL TIMISOARADocumentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social al unei societăți comerciale, trebuie înregistrat la organul fiscal.

Conform OUG 54/2010 articolul 17 al Legii 31/1190 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 (3) La înmatricularea societăţii comerciale şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului:

a) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

b) un certificat emis de organul fiscal prevăzut la lit. a), care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosință asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz;

c) în cazul în care din certificatul emis potrivit lit. b) rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, o declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, prevăzute la alin. (4).

(4) La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.

(5) Informaţiile privind calitatea de asociat unic și îndeplinirea condiţiilor privind sediul social se înregistrează în registrul comerţului pe cheltuiala solicitantului.”

În urma acestor reglemantări a fost publicat în MO nr.443/01.07.2010 , Ordinul 2112 ce aprobă modelul și conținutul formularelor. Gazduire sediu social Timisoara

Pentru obținerea certificatului pentru spatiul cu destinație de sediu social, contribuabilul completează formularul “Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social și de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social”, care se depune la registratura organului fiscal în a cărei rază teritorială se afla spațiul cu destinație de sediu social, sau se transmite prin poșta.

Formularul de cerere este prevazut în Anexa 2 a ordinului 2112/2010 și se poate obține de la unitatea fiscală sau se poate descărca de pe Internet,   site-ul www.anaf.ro – linkul: Toate formularele cu explicații.

Cererea depusă la unitatea fiscală, va fi însoțită de următoarele documente, în original și copie:
– actele doveditoare a dreptului de folosință:
– titlul de proprietate;
contract de vânzare cumpărare;
– contract de închiriere;
– contract de comodat;
– alte acte care atestă dreptul de folosință, după caz.
– actul de identitate al solicitantului și/sau împuternicirea, după caz;
– actul care atestă numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice;
– gazduire sediu social Timisoara;

In situatia în care cererea se transmite prin poștă, documentele însoțitoare vor fi anexate în copie legalizata.

Organul fiscal va elibera contribuabilului câte un exemplar din “Adeverința privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social” precum și “Certificatul pentru spațiul cu destinație de sediu social.

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL TIMISOARA

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL TIMISOARA

IMPORTANT!

În cazul în care optați pentru serviciul nostru de găzduire a sediului social pentru o perioadă de până la 1 an este necesar ca înregistrarea la Registrul Comerțului a noii societăți sau a mențiunilor privind schimbarea sediului societății deja înființată să se facă doar de către noi.   

Onorariul pentru găzduirea sediului social nu include onorariul și taxele de înregistrare la  Registrul Comerțului a mențiunii privind înființarea sau schimbarea sediului social.

Serviciul de găzduire a sediul social include recepția si notificarea primirii corespondenței.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.


Contacteaza un membru al echipe noastre chiar acum


Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro